Dětský klub

Od 1.9.2016 do 30.6.2018 nabízíme rodičům školáků takovou jinou družinu. Vzhledem k získání dotací od Evropského
sociálního fondu, Program zaměstnanost jsou veškeré tyto služby pro podpořené rodiče ZDARMA.

  • pro děti 1.stupně základních škol v Letňanech, které již nemohou a nebo nevyužívají družinu
  • provoz každý všední den od 6.30 do 7.50 a 11.30 do 18.30 hod.
  • možnost výběru všech dnů v týdnu nebo jen některých, časově podle potřeby
  • o děti se starají 2 vychovatelky
  • vychovatelky děti doprovází do a ze školy nebo děti mohou samy do klubu přecházet
  • dohled nad domácími úkoly
  • tematické programy během celého roku
  • pro děti jsou zajišťeny doprovody na zájmové kroužky (nejen v Letňanech, ale i do okolních městských částí)

Kapacita dětského klubu je omezena, děti jsou přijímány na základě podané přihlášky podle kritérií.

Jak přihlásit dítě do dětského klubu:

1. Přihláška
V případě zájmu o Dětský klub Letnice je třeba vyplněnou přihlášku odevzdat na recepci Letnice během otevírací doby (všední den 11,30 - 18,30 hod.). Přihlášku si můžete stáhnout k vytištění nebo vyzvednout přímo v Letnici.

V případě zájmu se můžete přijít osobně do klubu podívat.
Přihlašování do dětského klubu je možné v průběhu celého roku. V případě plné kapacity, budete zařazeni na čekací listinu.

2. Rozhodnutí o přijetí
Následně obdržíte informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu.

V případě přihlášení na konci června, na další školní rok, o přijetí dětí se rozhoduje dle následujících kritérií do 8.9.2017.
V případě přihlášení na začátku září, o přijetí dětí se rozhoduje dle následujících kritérií do 11.9.2017.

V případě přihlášení v průběhu školního roku, záleží na volné kapacitě a splněných kritérií.

Pro přihlášení do dětského klubu musí být splněny tyto podmínky:
• oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:
- jsou zaměstnaní,
- vykonávají podnikatelskou činnost,
- v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají,
- jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

(V případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.)

• územní způsobilost (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky).
• dítě musí navštěvovat 1. stupeň letňanské základní školy (včetně přípravného ročníku)

Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání:
• zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) - Potvrzení pro zaměstané
• osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o registraci na ČSSZ - Potvrzení pro podnikatele
• nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání - Potvrzení pro nezaměstané
• osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu - Potvrzení o ve vzdělání
• osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU) - Potvrzení o rekvalifikaci

Aktualizovaná potvrzení je povinností předkládat s každým začátkem pololetí školního roku do 5 dnů.

Kritéria rozhodující pro přijetí dítěte:
• přednost mají žáci 5., 4. a 3. třídy ZŠ
• datum přijetí přihlášky
• model docházky (pravidelná/nepravidelná)
• kapacita dětského klubu
• seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost
• požadovaný termínu nástupu

Na přijetí dítěte do dětského klubu není právní nárok.

3. Další postup
Pokud bude Vaše dítě přijato do dětského klubu, je třeba vyplnit následující dokumenty. Dokumenty Vám budou zaslány společně s rozhodnutím o přijetí na email nebo k vyzvednutí na recepci.
- Smlouva o péči o dítě
- Dotazník - Informace o dítěti
- Monitorovací list podpořené osoby
- Provozní řád dětského klubu Letnice
- Potvrzení o pracovní aktivitě/vzdělávání
Tyto dokumenty je třeba odevzdat s nástupem dítěte do dětského klubu a každý další půl rok (2/2017, 8/2018).