Dotazníkové šetření – výsledek

Úvod

V rámci projektu Podpora ekonomického života rodičů s malými dětmi bylo umožněno vznik a provozování nového Co-workingového centra na území Prahy 18-Letňany a zrealizování malého průzkumu mezi rodiči s dětmi zaměřeného na slaďování rodinného a pracovního života. "Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu OPPA, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu". V rámci průzkumu byly osloveni rodiče s dětmi, kteří mohli vyplňovat dotazník buď písemně nebo elektronicky. Písemně byly dotazníky předávány rodičům navštěvujícím mateřské centrum Letnice, rodičům ve školkách i dalších neziskových organizacích a zejména na dětských hřištích. Dotazníky byly předávány na území Letňan a v blízkém okolí. Elektronicky byli oslovováni klienti mateřského centra a další rodiče se známými e-mailovými adresami. Celkem bylo osloveno 111 respondentů, tj. rodičů s malými dětmi (rodiče na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče do dvou let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené). Znění dotazníku viz Příloha č. 1) Průběžné výsledky dotazníků viz Příloha č. 2).  

Výsledky dotazníkového šetření

Dotazníky byly rozdány 111 rodičům s malými dětmi (41 rodičů uvedlo, že jsou do 2 let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené, 21 je na mateřské dovolené, 49 z nich uvedlo, že jsou na rodičovské dovolené). Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř 75 % respondentů chce být či je ekonomicky aktivních, přičemž 33 % rodičů na mateřské dovolené by rádo pracovalo, rodiče na rodičovské dovolené chtějí či pracují už okolo 75 % (převažují částečné úvazky, práci hledá cca polovina z těch, co chtějí být ekonomicky aktivní) a rodiče do 2 let od ukončení rodičovské/mateřské dovolené pracují už 100 % (pracují převážně na plné úvazky). Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že pouze 33% z dotázaných uvedlo bezproblémový návrat k původnímu zaměstnavateli (zahrnuje rodiče, kteří se již vrátili do zaměstnání či se teprve plánují vrátit). Více než polovina dotazovaných by ráda využila alternativních forem zaměstnávání a čtvrtina dokonce takové zaměstnání v současné době má. Z dotázaných osob zároveň uvedlo, že alternativní formy zaměstnávání by rádi využili rodiče mladších dětí. Jako alternativní formu práce převažovala práce z domova, pružná pracovní doba a zkrácený pracovní úvazek. Jako největší překážka ve skloubení pracovního a rodinného života převažovala nedostatek pracovních míst s alternativními formami zaměstnání, nedostatek míst ve školkách a neochota zaměstnavatelů zaměstnat rodiče s malými dětmi. 39 % rodičů s malými dětmi se setkalo s nějakou formou diskriminace na trhu práce a dokonce 23 % respondentů odpovědělo, že pocítilo diskriminaci z důvodu péče o malé dítě na vlastní osobě. Téměř polovina respondentů uvedla, že by uvítala nějakou formu vzdělávání, která by jim usnadnila vstup na trh práce. Zároveň, více jak polovina respondentů uvedla, že za ideální ke skloubení pracovního a rodinného života považuje kromě jiného co-workingové centrum. Většina respondentů by uvítala pro lepší uplatnitelnost na trhu práce možnost zabezpečení svých dětí, tj. jejich hlídání.  

Závěr

Závěrem je nutné konstatovat, že největším překvapujícím zjištěním, je potřeba rodičů být ekonomicky aktivní v době mateřské a rodičovské dovolené. Rodiče malých dětí vyhledávají zejména alternativní formy organizace práce, kdy nejčastěji zmiňovanou je zkrácená pracovní doba a práce z domova. Varující bylo zjištění, že čtvrtina z respondentů se setkala s nějakou formou diskriminace a horší je, že z důvodu péče o dítě pocítilo diskriminaci na své osoby okolo 20% z nich. Tato diskriminace se jeví o to problematičtěji v tom smyslu, že jen čtvrtina z nich uvedla bezproblémový návrat ke svému zaměstnavateli, z čehož vyplývá, že většina z nich bude po skončení mateřské/rodičovské dovolené hledat zaměstnání, ve kterém je vysoká pravděpodobnost, že se setkají opět s nějakou formou diskriminace. Sami rodiče uvádějí, že jedním z největších problémů pro skloubení pracovního a rodinného života je nedostatek míst s alternativními formami zaměstnání.

Co by mělo být cílem dalších snah organizace Letnice v rámci podpor u rodičů s malými dětmi

-       Podpora alternativních forem zaměstnávání u samotných zaměstnavatelů -       Individuální podpora rodičům s malými dětmi, kteří vyhledávají zaměstnání -       Zajištění vzdělávacích kurzů za rozumnou cenu -       Zajištění fungování co-workingového centra za rozumné peníze či zdarma -       Nabídka hlídání dětí

Příloha č. 1) Dotazník

Dotazník pro rodiny s malými dětmi Dobrý den, v rámci realizace projektu Podpora ekonomického života rodičů s malými dětmi ("tento projekt byl podpořen v rámci operačního programu OPPA, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu") Vás žádáme o několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník bude sloužit pro zjištění situace rodičů s malými dětmi na trhu práce a bude ho dále využíváno např. při jednání se zaměstnavateli, s organizacemi zabývajícími se podporou rodin s dětmi na trhu práce apod. Děkujeme                                                                                                                                                                     
Jsem rodič
 • na mateřské dovolené
 • na rodičovské dovolené
 • do dvou let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené
 • jiné
 
Mám bydliště na území hl.m.Prahy
 • ano
 • ne
 
Jsem rodič, který:
 • pracuje na plný úvazek
 • pracuje na částečný úvazek
 • nepracuje, a je na mateřské/rodičovské dovolené, a hledá zaměstnání
 • nepracuje a je na mateřské/rodičovské dovolené, a nehledá zaměstnání
 • je osoba samostatně výdělečně činná
 • Jiné:
Po ukončení mateřské/rodičovské dovolené se mohu (jsem se mohl(a)) vrátit bez jakýchkoliv problémů ke svému zaměstnavateli, který mi vyjde (vyšel) vstříc např. se zkrácením pracovního úvazku, s prací z domova apod. a z důvodu péče o dítě do 15 let věku
 • ano
 • ne
 • nezjišťoval(a) jsem
Rád(a) bych využil(a) zaměstnání v rámci alternativních forem zaměstnávání (např. práce z domova, sdílená pracovní místa, částečné úvazky apod.) (v době i po ukončení mateřské/rodičovské dovolené)
 • ano
 • ne
 • nevím
 • již takové zaměstnání mám
 • Jiné:
Jakou formu alternativních forem zaměstnání by jste rád(a) využil(a)? (je možné zaškrnout více možností)
 • pružná pracovní doba
 • zkrácený pracovní úvazek
 • sdílený pracovní úvazek
 • neplacené volno
 • Práce z domova
 • Jiné:
Jaké podle Vás existují největší překážky ve skloubení rodinného a pracovního života?
 • nedostatek pracovních míst s alternativními formami zaměstnávání
 • nedostatek míst ve školkách
 • nedostatek míst ve školních družinách
 • diskriminace rodičů s malými dětmi na trhu práce
 • nedostatek zaměstnavatelů ochotných zaměstnat rodiče s malými dětmi
 • Jiné:
Setkali jste se někdy s nějakou formou diskriminace na trhu práce?
 • ano
 • ne
 • Jiné:
Byl(a) jste někdy přímo vy vystaven(a) diskriminace na trhu práce z důvodu péče o dítě (děti)
 • ano
 • ne
 • nevím
Máte v úmyslu v blízké době (v řádu 5 let) začít s podnikatelskou činností?
 • ano
 • ne
 • zatím nevím
 • již podnikám
Jaké je mé nejvyšší dosažené vzdělání?
 • základní
 • střední, vyučení
 • střední s maturitou
 • vyšší odborné
 • vysokoškolské bakalářské
 • vysokoškolské magisterské
 • vysokoškolské doktoranské
 • Jiné:
Napište prosím obor svého nejvyššího dosaženého vzdělání Napište prosím obor Vaší dosavadní pracovní činnosti
Uveďte prosím délku Vaší praxe před nástupem na mateřskou dovolenou (v rocích, příp. měsících)  Co by jste v tuto chvíli potřebovali, aby se zvýšila Vaše šance na uplatnění na trhu práce? Měli by jste zájem o absolvování re/kvalifikačních kurzů s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
 • ano
 • ne
 • nevím
 • Jiné:
  Máte představu, co by usnadnilo podnikatelský začátek? Domníváte se, že co-workingové centrum je ideálním řešením pro skloubení pracovního a rodinného života
 • ano
 • ne
 • nevím o jaké centrum se jedná
 • Jiné:
Jak si já představuji ideální skloubení rodinného a pracovního života

Příloha č. 2) Průběžné výsledky průzkumu

1) Celkem dotazník vyplnilo 111 rodičů s dětmi, z nichž 41 rodičů uvedlo, že jsou do 2 let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené, 21 je na mateřské dovolené, 49 z nich uvedlo, že jsou na rodičovské dovolené. Ze 111 rodičů uvedlo 18 z nich, že je osoba samostatně výdělečně činná, 13 z nich nepracuje, je na mateřské/rodičovské dovolené, ale hledá práci, 25 uvedlo, že nepracuje, je na mateřské/rodičovské dovolené a zároveň ani zaměstnání nehledá, 19 je zaměstnáno na částečný úvazek, 33 pracuje na plný úvazek a zbylí 3 rodiče zaškrtli políčko jiné. Shrnutí: Z uvedeného je zřejmé, že cca 25 % nechce nebo nemůže být ekonomicky aktivních. 2) V případě, že se jedná o rodiče na mateřské dovolené, pak 7 z nich práci nemá, ale hledá, 14 z nich práci nemá a ani nehledá. V případě, že se jedná o rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, tak 8 z nich uvedlo samostatnou výdělečnou činnost, 2 uvedli jiné a 17 z nich pracuje na částečný úvazek, 5 pracuje na plný úvazek a 6 nepracuje, ale hledá zaměstnání a zbylý počet 11 nepracuje a zaměstnání nehledá. U osob do dvou let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené 10 uvedlo, že jsou OSVČ, 1 zaškrtl políčko jiné, 28 pracuje na plný úvazek, 2 pracují na částečný úvazek. V této skupině byli již ekonomicky aktivní všichni rodiče. Shrnutí: V případě rodičů na mateřské dovolené bylo uvedeno, že 33% rodičů na mateřské dovolené práci hledá, zbylých 77 % práci nehledá. Jedná se o překvapivé zjištění s ohledem na skutečnost, že rodiče pečují o malá miminka a přesto někteří z nich práci hledají. Rodiče na rodičovské dovolené již ale v podstatě kopírují celkový stav, tj. pouze 26% z nich nechce být ekonomicky aktivních. 10 % z nich pracuje již normálně na plný úvazek a dokonce 35 % z nich na částečný úvazek. U osob do dvou let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené je výrazný trend plných úvazků, které bez výhrad převažují nad částečnými. 3)Na otázku, zda se rodiče mohou bez problémů vrátit do zaměstnání ke svému původnímu zaměstnavateli  či se tam již vrátili, uvedlo 37 ano, 51 ne a 23 toto nezjišťovali. 17 rodičů, kteří odpověděli ano, nepracuje, je na mateřské/rodičovské dovolené a práci nehledá, 2 nepracují a práci hledají. Ti, kteří odpověděli ne, z nich je 11 rodičů, kteří zaměstnání nemají, ale hledají a pouze 6 rodičů, kteří nepracují ani práci nehledají. U rodičů, kteří situaci nezjišťovali, převažují OSVČ (13) a 6 nich práci nemá, a ani nehledá. Shrnutí: Z uvedeného je zřejmé, že pouze 33 % uvedlo bezproblémový návrat ke svému zaměstnavateli, který rodičům vyšel nebo vyjde vstříc zohledněním péče o dítě např. formou alternativního pracovního úvazku, přičemž 45% z tohoto čísla jsou rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, jež práci nehledají. Naopak je tomu již u vyjádření ne, kdy 21 % rodičů je bez zaměstnání, na mateřské/rodičovské dovolené, kteří práci hledají a pouze 11% z celkového počtu ne jsou rodiče nezaměstnání, na mateřské/rodičovské dovolené a bez hledání zaměstnání. Z výše uvedeného vyplývá vyšší psychická pohoda na mateřské/rodičovské dovolené, když rodič ví, že zaměstnavatel zaměstnanci přizpůsobí např. pracovní úvazek, opačně je tomu již v případě, kdy rodič ví, že po skončení mateřské/rodičovské dovolené bude mít se svým zaměstnavatelem problém. Dále je zřejmé, že se vyskytují i rodiče, kteří nepracují, jsou na mateřské/rodičovské dovolené, práci si nehledají a ani se nezajímají, zda po skončení mateřské/rodičovské dovolené jim zaměstnavatel vyjde se zaměstnáním vstříc tak, aby skloubili své rodinné a pracovní povinnosti. Tuto skutečnost uvedl pouze 1 rodič na mateřské dovolené a 5 rodičů na rodičovské dovolené., což je o to překvapující, že u rodičů na rodičovské dovolené je kratší doba pro její skončení, kdežto u mateřské dovolené je předpoklad jejího pokračování právě dovolenou rodičovskou. 4) 59 rodičů uvedlo, že by rádo využilo či již využívá alternativních forem zaměstnávání, 23, že již takové zaměstnání mají, 4 zaškrtli políčko jiné a 17 uvedlo ne a 8 neví. Z rodičů, kteří by rádi pracovali v rámci alternativních forem zaměstnání 22% plný úvazek, 16% částečný úvazek (všichni jsou na rodičovské dovolené). U osob, které již takovou práci mají, převažují OSVČ a částečné pracovní úvazky. U rodičů, kteří takovouto formu podpory v zaměstnání nechtějí, převažuje z 60% osoby zaměstnané na plné pracovní úvazky. Shrnutí: Z výše uvedeného vyplývá, že 53% by rádo využilo alternativní formy zaměstnávání rodičů a 21% již takové zaměstnání má. Pouze 15 % rodičů uvedlo, že by u tuto formu zaměstnání, neměli zájem, přičemž většina již byla zaměstnána na plný pracovní úvazek a jednalo se o rodiče do 2 let od ukončení rodičovské/mateřské dovolené. U osob, které uvedli ano, převažovali rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, u osob, které uvedli, že již tak pracují, byli rovnoměrně zastoupeni jak pracující, tak na mateřské/rodičovské dovolené, u osob, které uvedli ne, již převažovali rodiče do 2 let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené. Podporuje to tedy zjištěné, že čím menší jsou děti, tím více jsou rodiči preferovány alternativní formy zaměstnávání. 5) Na otázku, jakou formu alternativních forem zaměstnání by rádi rodiče využili, bylo odpovězeno následovně: 58x se objevila v odpovědích pružná pracovní doba, 61x zkrácený pracovní úvazek, 14x sdílený pracovní úvazek, 13x neplacené volno a 57x práce z domova. Shrnutí: Z čísel vyplývá jednoznačná převaha práce z domova, pružné pracovní doby a zkráceného pracovního úvazku. Naopak nejméně odpovědí bylo zaznamenáno u neplaceného volna a sdíleného pracovního úvazku, kdy motivy se můžeme jen dohadovat, nicméně neplacené volno je náročné na finanční udržení rodiny a sdílené pracovní místo je alternativní forma zaměstnávání, která je z uvedených nejméně mezi zaměstnavateli rozšířená a sami zaměstnanci často tento pojem neznají. 6) Při otázce, jaké dle přesvědčení rodičů existují největší překážky ve skloubení rodinného a pracovního života uvedli rodiče následující odpovědi: 57x nedostatek pracovních míst s alternativními formami zaměstnávání,  56x nedostatek míst ve školkách, 5x nedostatek míst ve školních družinách, 39x  diskriminace rodičů s malými dětmi na trhu práce, 44x nedostatek zaměstnavatelů ochotných zaměstnat rodiče s malými dětmi. Shrnutí: Jako největší překážku ve skloubení rodinného a pracovního života vidí rodiče v 51% v nedostatku pracovních míst s alternativními formami zaměstnávání a v 50% v nedostatku míst ve školkách, přičemž nedostatek míst ve školních družinách byl zastoupen minimálně, což kopíruje složení respondentů výzkumu, což jsou rodiče s malými dětmi, jejichž potřebou je dávat dítě do školky, nikoliv do školní družiny. 7) 39 rodičů uvedlo, že se se setkalo s nějakou formou diskriminace na trhu práce, 53, že ne a 19 uvedlo, že neví. Shrnutí: Stojí za přemýšlení, že 39 % rodičů se na trhu práce setkalo s nějakou formou diskriminace. 8) U otázky, kdo byl sám vystaven diskriminace na trhu práce z důvodu péče o malé dítě, uvedlo 26 rodičů ano, ne 73 a nevím odpovědělo 7 rodičů. Shrnutí: Opět je zarážející, že celých 23 % rodičů s malými dětmi pocítilo na trhu práce z tohoto titulu diskriminaci. 53% rodičů, kteří odpověděli ano, jsou rodiče na rodičovské dovolené, dále následují rodiče do dvou let od ukončení rodičovské/mateřské dovolené. Rodiče na mateřské dovolené sami na sobě diskriminaci nepocítili. 9) 24 rodičů odpovědělo, že uvažuje, že do 5 let začne své vlastní podnikání, přičemž 6 z nich uvedlo, že má střední vzdělání s maturitou, 3 z nich má vysokoškolské bakalářské studium, 2 vysokoškolské doktorandské studium 11 vysokoškolské magisterské studium a 2 vyšší odborné studium. 59 sdělilo, že podnikat nechce, z nichž 29 má střední vzdělání s maturitou, 2 mají vyučení, 11 vysokoškolské bakalářské, 18 vysokoškolské magisterské. 28 rodičů zatím nevědělo. Shrnutí: u rodičů, které chtějí začít podnikat, převažují osoby vysokoškolsky vzdělané. 10) Na otázku kolik let měli rodiče dobu praxe před nástupem na mateřskou dovolenou, se objevovaly rozličné odpovědi, přičemž pouze 2 rodiče uvedli, že žádnou praxi neměli. V průměru byla praxe nejčastěji 5-6 let, nejdéle pak 20 let. Z uvedeného je zřejmé, že většina respondentů čekala s dětmi až po určité době realizace svého zaměstnání. 11) Rodiče jako odpovědi na otázku, co by potřebovali, aby se zvýšilo jejich uplatnění na trhu práce, odpovídali různorodě, nicméně nejvíce se v jejich odpovědích objevovalo následující: přijetí dítěte do školky a zajištění hlídání dítěte (ze všech odpovědí nejčastěji), co-workingové centrum za nízké peníze či zdarma, vzdělávání za rozumné peníze, výuka cizích jazyků za rozumné peníze, možnost nalezení zaměstnání na zkrácený úvazek, praxe 12) 51 rodičů uvedlo, že by mělo zájem o rekvalifikace, aby se lépe uplatnili na trhu práce, 27 jich uvedlo, že by o rekvalifikaci zájem nemělo a 26 zaškrtlo, že neví. 13) Na otázku, co by rodičům usnadnilo začátek podnikání, uvádějí téměř všichni počáteční kapitál a možnost hlídání dětí. 14) Na otázku, zda si rodiče myslí, že co-workingové centrum je ideálním skloubením rodinného a pracovního života odpovědělo 51 ano, 4 ne, 44 uvedlo, že neví a 12 neví, o jaké centrum se jedná 15) Na otázku, jak si rodiče představují ideální skloubení rodiny a práce nejčastěji respondenti sdělovali zřízení firemních školek, dětskou skupinu, pružnou pracovní dobu, shovívavé zaměstnavatele a možnost práce na částečný úvazek či při potřebě péče o dítě (nemoc aj.) možnost krátkodobé práce z domova. logo-oppa logo-oppa